Evinizde beslediğiniz Düşmanlarınıza Dikkat

Ya­pı­lan araş­tır­ma­lar, ço­ğu ev­de aler­ji va­ka­la­rı­na yol aça­bi­le­cek po­tan­si­yel aler­jik­le­re rast­lan­dı­ğını bil­di­ri­yor. Uz­man­lar, aler­jik ola­rak et­ki­len­me­se bi­le ki­şi­le­rin bir­çok...