Evinizde beslediğiniz Düşmanlarınıza Dikkat

Ya­pı­lan araş­tır­ma­lar, ço­ğu ev­de aler­ji va­ka­la­rı­na yol aça­bi­le­cek po­tan­si­yel aler­jik­le­re rast­lan­dı­ğını bil­di­ri­yor. Uz­man­lar, aler­jik ola­rak et­ki­len­me­se bi­le ki­şi­le­rin bir­çok fark­lı şe­kil­de bu­nun et­ki­le­ri­ni his­se­de­bi­le­ce­ği­ni be­lir­ti­yor. Bu du­ru­mun et­ki­le­ri­ni en aza in­dir­me­nin ilk yo­lu, her oda­da kar­şı­la­şıla­bi­le­cek pis­lik­le­ri te­miz­le­mek­ten ge­çi­yor. Uz­man­la­rın, evin fark­lı bi­rim­le­ri için öner­di­ği te­miz­lik ve ko­run­ma şe­kil­le­ri şöy­le:

MUT­FA­ĞA DİK­KAT
Çöp ku­tu­la­rı­nı­zı, bak­te­ri ve ha­mam bö­ce­ği olu­şu­mu­na mey­dan ver­me­mek adı­na sü­rek­li te­miz tut­ma­ya özen gös­te­rin. Kul­lan­dı­ğı­nız mut­fak alet­le­ri­ni sü­rek­li te­miz tu­tun. Fı­rı­nı­nı­za ve oca­ğı­nı­za kar­bon-mo­nok­sit ve nit­ro­jen-di­ok­sit kon­tro­lü yap­tı­rın.

TA­VAN­ A­RA­SI
Eğer ta­van ara­nız toz­luy­sa ve özel­lik­le es­ki ha­lı, ya­tak ve mo­bil­ya tü­rü eş­ya­lar­la dö­şen­miş ise, bu­ra­sı mi­nik bö­cek­ler ve bak­te­ri­le­rin olu­şu­mu için çok uy­gun or­tam­lar­dır.

YA­TAK ODA­SI
Toz­la olu­şan bak­te­ri­ler ya­tak­lar­da, to­zu alın­ma­mış mo­bil­ya­lar­da ve özel­lik­le de dö­şe­me­ler­de ya­şar. Dö­şe­me­le­rin içer­di­ği kim­ya­sal olu­şum­lar, ay­nı za­man­da siz­ler için has­ta­lık olu­şu­mu­na ze­min ha­zır­la­ya­bi­lir.

ÇO­CUK ODA­SI
Oyun­cak hay­van­lar ba­zı bak­te­ri­le­rin ço­ğal­ma­sı için en uy­gun or­tam­dır. Bu ne­den­le, plas­tik ya da tüy­lü oyun­cak­lar der­ma­to­lo­jik de­ri prob­lem­le­ri­ne ne­den ola­bi­lir. Kı­lıf­lı yas­tık­lar, te­miz ya­tak­lar ve ha­va te­miz­le­yi­ci­ler, bir­çok aler­jik va­ka­yı ön­le­me­de et­kin­dir.

OTUR­MA ODA­LA­RI
Her gün dü­zen­li bir şe­kil­de per­de, ki­lim ve çer­çe­ve­le­rin si­li­nip te­miz­len­me­si ve yer­le­rin sü­pü­rül­me­si, aler­jik­le­rin üre­me­si­ni ön­le­mek­te et­kin bir rol oy­nar. Özel­lik­le, ya­zın sa­bun­lu ılık suy­la pen­ce­re­le­ri sil­mek, küf olu­şu­mu­nu ve bak­te­ri üre­me­si­ni ön­le­ye­cek­tir.

BAN­YO­DA EL­Dİ­VEN
De­ter­jan ve te­miz­le­yi­ci­le­re do­ku­nur­ken el­di­ven kul­lan­mak, de­ri­de olu­şa­bi­le­cek prob­lem­le­ri ön­le­ye­bi­lir. Her haf­ta du­var­la­rı ve fa­yans­la­rı yı­ka­yın. Ay­rı­ca du­şa­ka­bin ve kü­ve­ti de her haf­ta de­ter­jan­lı sı­cak suy­la fır­ça­la­ma­yı ve iyi­ce du­ru­la­ma­yı ak­sat­ma­yın.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir